Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego

w Nowym Dworze Gdańskim


Prezes Zarządu POAK - Grzegorz Barc
Asystent kościelny POAK - ks. dziekan Antoni Milkielewicz
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powstał w naszej parafii w 2009 roku. Spotkania czlonków AK odbywają się najczęściej w drugą środę miesiąca, po mszy świętej o godzinie 18:00. Zapraszamy na nasze spotkania.
Fragment statutu Akcji Katolickiej w Polsce ....
Cel i działalność Akcji Katolickiej
Art. 9
1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:
1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.
Art. 10
1. Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności:
1) oświatowo-wychowawczą,
2) kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
3) naukową,
4) charytatywną,
5) w zakresie ochrony zdrowia,
6) turystyczno-sportową,
7) gospodarczą.
2. Dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
....